ปฏิทินกิจกรรม ปี 2555

ปฏิทินกิจกรรมปี 2555
Download(pdf file)

วันที่   รายการ
18-20 ม.ค.   การแข่งขันกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
27-28 ม.ค.   การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยท่านอานันท์ ปันยารชุน (ประจำปี 2554) ณ จังหวัดระยอง
1-2 ก.พ.   การแข่งขันกีฬากรีฑา ฟุตบอล ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 7
10 ก.พ.   การประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
11-12 ก.พ.   การประชุมกรรมการศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
14 ก.พ.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
24 ก.พ.   การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
24 ก.พ.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
14-16 มี.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และบอชชี่ ภาคเหนือ
    ภาคเหนือ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
28-30 มี.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และบอชชี่
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี
23-27 เม.ย.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ Train the Trainer ประเทศไทย รุ่นที่ 7
    หลักสูตรการจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติ ณ จังหวัดระยอง
7-11 พ.ค.   การอบรมผู้ตัดสินกรีฑา กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคปิคไทย
    ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
22-24 พ.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และบอชชี่
    ภาคกลาง ณ กรุงเทพฯ
25-26 พ.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ กีฬาฟุตบอลหญิง ณ กรุงเทพฯ
13-15 มิ.ย.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และบอชชี่
    ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
18-20 มิ.ย.   การอบรม GMS ของ Special Olymics Asia Pacific ณ กรุงเทพฯ
25-27 มิ.ย.   การอแข่งขันกรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคไทย กลุ่มนักกีฬาชาวเขา ณ จังหวัดน่าน
    4 จังหวัด (น่าน, เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน)
29 มิ.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฯ และกิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน
    ภายในโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
26-30 ก.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติ ประจำปี 2555 ใน 5 ชนิดกีฬา
    กรีฑา, บอชชี่, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส และฟตุบอล(ชาย/หญิง)
    ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
8-10 ส.ค.   การจัดค่ายฝึกกีฬาฟุตบอล, บอชชี่ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
    การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
30 ส.ค.-3 ก.ย.
  การแข่งขัน ASEAn 5 a side Unified Football Tournament ณ ประเทศสิงคโปรื
19-21 ก.ย.   การแข่งขัีนกีฬาทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคฯ และ
    โครงการนักกีฬาอนุชน ภาคกลาง ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ
26-28 ส.ค.   การแข่งขันกีฬาทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคฯ และ
    โครงการนักกีฬาอนุชน ภาคใต้ ณ สนามกีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
22 ก.ย.   การประชุมผู้แทนสถาบันในโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs ณ กกท. กรุงเทพฯ
1-5 ต.ค.   การอบรม SOAP ALPs Coordinator Conference ณ โรงเรียนเอเชีย กรุงเทพฯ
8 ต.ค.   การประชุมผู้แทนสถาบันในโครงการกีฬาอนุชน (Young Athletes)
ต.ค.   การประชุมหัวหน้าศูนย์ ณ จังหวัดชุมพร
14-16 พ.ย.   การอบรมโครงการนักกีฬาผู้นำ ALPs University ณ กกท. กรุงเทพฯ
16-19 พ.ย.   การแข่งขัน Mekong 5 a side Football Tournament ณ ประเทศพม่า
21-22 พ.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฯ ภายในโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
23-24 พ.ย.   การแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ ชิงถ้วยท่านอานันท์ ปันยารชุน ณ จังหวัดระยอง
25-30 พ.ย.   การแข่งขัน Bocce Asia Pacific ณ ประเทศบรูไน
29-30 พ.ย.   การแข่งขันกีฬาทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคฯ และ
    โครงการนักกีฬาอนุชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
29-30 ก.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฯ และกิจกรรมกีฬาอนุชน
    ภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
31 พ.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฯ ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
13-14 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์ และโครงการนักกีฬาอนุชน
    ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
29-30 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฯ และกิจกรรมกีฬาอนุชน
    ภายในโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
19-21 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาบอชชี่ชิงแชมป์ประเทศไทย และ Unified Sport บอชชี่ ณ จังหวัดอุดรธานี