ปฏิทินกิจกรรม ปี 2554

ปฏิทินกิจกรรมปี 2554
Download(pdf file)

วันที่   รายการ
13-14 ม.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
12-13 ก.พ.   การประชุมกรรมการศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
14 ก.พ.   การอบรมนักกีฬาผู้นำ ALP ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
21 ก.พ.   กิจกรรมกีฬาอนุชน (Young Athletes) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
    และโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จ.อุบลราชธา่นี
ก.พ.   การติดตามการฝึกซ้อมนักกีฬา World Games 2011
14 มี.ค.   กิจกรรมกีฬาอนุชน (Young Athetes) ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง กรุงเทพฯ
16-18 มี.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ "การสร้างทีมนักกีฬา" ภาคกลาง
    ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
21 มี.ค.   กิจกรรมกีฬาอนุชน (Young Athletes) ณ จังหวัดอุดรธานี
23-25 มี.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ "การสร้างทีมนักกีฬา"
    ภาคอีสาน ณ จังหวัดอุดรธานี
20-23 เม.ย.   การอบรมเิชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการสเปเชียลโอลิมปิึคไทย "การพัฒนาศักยภาพ
    ทีมงานกรรมการอาสาสมัคร" ณ จังหวัดนครนายก
18-20 พ.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ "การสร้างทีมนักกีฬา" ภาคใต้
    ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 พ.ค.   กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes)
    ณ ศูนย์การศึกษาพิเ้ศษ เขต 7 จังหวัดพิษณุโลก
25-27 พ.ค.   การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคฯ "การสร้างทีมนักกีฬา"
    ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
27 พ.ค.   กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Ahtlestes)
    ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่
28-29 พ.ค.   การจัดหาทุนฟุตบอลอาวุโส ศูนย์ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต
29 พ.ค.   การจัดหาทุนผ้าป่าการกุศล ศูนย์ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
4-5 มิ.ย.   การจัดหาทุนแรลลี่การกุศล ศูนย์ภาคกลาง ณ จังหวัดนครนายก
23-24 มิ.ย.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์ และ
    โครงการนักกีฬาอนุชน ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
14-8 มิ.ย.   การเก็บตัวนักกีฬา World Games 2011 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
19-24 มิ.ย.   การเข้าร่วมกิจกรรม Host Town การแข่งขัน World Games 2011 ณ ประเทศกรีซ
25 มิ.ย.-4 ก.ค.   การเข้าร่วมการแข่งขัน World Games 2011 ณ ประเทศกรีซ
20-21 ก.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคฯ
    ภาคกลาง ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ
27-29 ก.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย และ Unified
    ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16-17 ส.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคฯ
    ภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น
13-15 ก.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย และ Unified ภาคกลาง
    ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
16-17 ก.ย.   การอบรมนักกีฬาผู้นำ ALP (Speech & Governance)
    ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
19 ก.ย.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
22-24 ก.พ.   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย (AT, FB, BC, TT)
    ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 ก.ย.   การจัดหาทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี
26 ก.ย.   กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน (Young Athletes) ณ สถาบันราชานุกูล
23-4 ต.ค.   การประุชุมหัวหน้าศูนย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่
7-10 พ.ย.   การอบรมผู้นำนักกีฬา ALP Asia Pacific ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ชลบุรี
18-21 พ.ย.   การแข่งขัน Football Indo China 2011 ณ ประเทศกัมพูชา
29 พ.ย. - 1 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย และ Unified
    ภาคอีสาน ณ จังหวัดนครราชสีมา
16 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
7 ธ.ค.   การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคฯ และ
    โครงการนักกีฬาอนุชน ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
7-9 ธ.ค.   การแข่งขันกีฬาสเปเชีรยลโอลิมปิคไทย และ Unified ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่