นักกีฬาอนุชน

youngathletes logo

Young Athletes Programme หรือโครงการนักกีฬาอนุชน เป็นกิจกรรมกีฬาใหม่ที่เตรียมความพร้อมของนักกีฬาสู่การเล่นกีฬาทางการของสเปเชียลโอลิมปิค

ตั้งแต่ คศ. 1968 ที่มีการเริ่มดำเนินโครงการสเปเชียลโอลิมปิค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการทางสมองและปัญญา ระหว่างอายุ 8-80 ปี ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมกีฬาและสุขภาพนั้น มีหลายครอบครัวที่สนใจนำบุตรหลานเข้าโครงการนี้ แต่ถูกจำกัดด้วยวัยที่เล็กเกินเกณฑ์ จากการสนับสนุนของ Mattel Children’s Foundation, Lynch Family Foundation และ Gang Family Foundation สเปเชียลโอลิมปิคสากลจึงได้เปิดโครงการใหม่ให้กับเด็กเล็กวัย 2-7 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
.......... 1. จัดกิจกรรมกึ่งกีฬากึ่งนันทนาการ เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความพิการทางสมองปัญญาในด้านร่างกาย การรับรู้เรียนรู้ และการเข้าสังคม
.......... 2. ต้อนรับครอบครัวเด็กพิเศษรายใหม่ เข้าสู่โครงการสเปเชียลโอลิมปิค
.......... 3. ส่งเสริมให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศักยภาพและความสามารถของเด็กที่พิการทางสมอง และปัญญา ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะอาสาสมัคร การสาธิต และรายการอื่น ๆ

โครงการ Young Athletes นั้น เหมาะในการประกอบหลักสูตรของการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างยิ่งในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการและการฝึกทักษะ กิจกรรมยังได้ถูกออกแบบให้สมาชิกในครอบครัวสามารถฝึกฝน และเล่นกับนักกีฬาอนุชนที่บ้านอย่างสนุกสนานอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษและเด็กปกติได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้