โครงการนักกีฬาสุขภาพดี

healthy athletes logo

โครงการนักกีฬาสุขภาพดี

โครงการนักกีฬาสุขภาพดี (Healthy Athletes Program) เป็นโครงการหนึ่งของสเปเชียลโอลิมปิคที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักกีฬาพิเศษที่เข้าร่วมโครงการของสเปเชียลโอลิมปิค

จากการดำเนินการของสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย มากกว่า 10 ปี พบว่าผู้พิการทางสมองและปัญญา มีความเสี่ยงต่อสภาวะการเสื่อมถอยของสุขภาพยก ตัวอย่างเช่น การอ้วนผิดปกติ สมรรถภาพทางร่างกายไม่ดี ขาดสารอาหาร ไม่ได้รับการรักษาทางด้านสายตาสุขภาพช่องปาก การได้ยิน และปัญหาที่เกี่ยวกับเท้า เป็นต้น การดูแลสุขภาพที่ไม่สม่ำเสมอนั้น มีผลมาจากขาดการดำเนินการในการให้บริการ และสื่อสารกับผู้ที่มีความพิการทางปัญญา ผู้พิการไม่มีความสามารถในการชำระเงินค่าบริการ ขาดแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่มีการสนับสนุน และพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้พิการทางสมองและปัญญา สเปเชียล โอลิมปิคจึงคำนึงถึงความสำคัญของการให้การดูแลสุขภาพผู้พิการโดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬาควบคู่กัน โดยเริ่มโครงการครั้งแรกใน ปี 2548 เปิดการให้บริการตรวจสุขภาพ 3 ประเภท คือ การตรวจสายตา การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพทางด้านโภชนาการ ให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในส่วนภูมิภาค หลังจากการดำเนินโครงการพบว่า นักกีฬายังต้องการการดูแลสุขภาพทางด้านอื่น ๆ อีก ดังนั้นในปี 2549 จึงขยายโอกาสให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ในการตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน สุขภาพเท้า รวมทั้งวิเคราะห์การได้ยิน และการตรวจสอบสุขภาพหู ในปี 2551

โครงการนักกีฬาสุขภาพดี (Healthy Athletes Program) แบ่งออกเป็น 6 สาขา คือ

โครงการนักกีฬาสุขภาพดี แบ่งออกเป็น 6 สาขา คือ

             Opening Eyes (Optometry) เป็นการตรวจสุขภาพทางสายตา วิเคราะห์หาสาเหตุ และวิธีรักษาดวงตา แนะนำแว่นสายตา แว่นที่ใช้สำหรับ การเล่นกีฬา และแว่นกันแดด ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน (PHOTO GALLERY)
        FUNfitness (Physical Therapy) การวิเคราะห์สมรรถภาพ และความสามารถของร่างกาย ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ และร่างกายให้ไปในทางที่ถูกต้อง รวมถึงแนะนำความรู้ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวต่างๆ
        Health Promotion (Healthy lifestyle) การให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ คุณภาพในการรับสารอาหารที่เหมาะสม
        Special Smiles (Dental) การตรวจสุขภาพช่องปาก ฟัน เหงือก และวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง
        Fit Feet (Podiatry) การตรวจสุขภาพเท้า เล็บ ผิวหนัง กระดูก และการทำงานของเท้า

         Healthy Hearing (Audiology) วิเคราะห์ ตรวจสอบการได้ยิน และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพหู ทั้งภายนอกและภายใน