หน้า 1 จาก 2

โครงการนักกีฬาผู้นำ

 

โครงการผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคเป็นโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ทำงานเป็นอาสาสมัคร โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ นอกจากการเป็นนักกีฬา เช่น ฝึกเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา กรรมการจัดการแข่งขันกีฬา นักพูดในที่สาธารณะ นักประชาสัมพันธ์ นักบริหารจัดการ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับสเปเชียลโอลิมปิค ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่สเปเชียลโอลิมปิคจัดขึ้น และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยให้นักกีฬาเลือกที่จะเข้าร่วมเช่น เลือกเล่นกีฬา หรือเลือกเป็นผู้ฝึกสอน สนับสนุนให้เป็นผู้นำนักกีฬานอกเหนือจากการเป็นผู้แข่งขันจัดอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา และให้กำลังใจแก่นักกีฬา

โครงการผู้นำนักกีฬาแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

1. Global Messenger การฝึกพูดในที่สาธารณชน
............Global Messenger Beginner Course เป็นโครงการอบรมให้นักกีฬาแสดงความสามารถในการพูดเกี่ยวกับสเปเชียลโอลิมปิคและนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค Global Messenger Graduate Course ใช้ขบวนการของ Beginner Course โดยการพัฒนาวิธีการพูดให้สละสลวยมากขึ้น นอกจากนี้นักกีฬายังสามารถพูดในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น Athletes Assisting with Fundraising เป็นการฝึกนักกีฬาเพื่อให้เข้าใจถึงระบบการจัดหาทุน และผู้สนับสนุนให้กับสเปเชียลโอลิมปิค Athletes in the Media เป็นการเตรียมตัวนักกีฬาในการให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ เพื่อให้นักกีฬาได้มีประสบการณ์ และนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์สื่อในอนาคต PowerPoint for Athletes Leaders ฝึกนักกีฬาให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ PowerPoint และการใช้เทคโนโลยีในการบรรยาย

2. Governance การทำงานร่วมกับคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
............Athletes Leadership Workshop (Governance) เป็นการเตรียมนักกีฬาให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของสเปเชียลโอลิมปิค ด้วยการใช้แบบฝึก การแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ซึ่งมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ประกอบกับการใช้ทักษะในการฟัง และการแสดงความคิดเห็น
............Leadership 101 Workshop การเป็นผู้นำนั้นต้องแสดงวิสัยทัศน์ของแต่ละคน และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักกีฬาและอาสาสมัครได้ทำงานร่วมกัน รวมทั้งสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม
............Athletes Congress จัดหารูปแบบ และขบวนการให้นักกีฬาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินการในรูปแบบของสเปเชียลโอลิมปิค
............Athletes on Boards, Committees and Management Team เป็นการอบรมเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับนักกีฬาในการมีส่วนร่วมกับการทำงานของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร โดยนักกีฬามีส่วนในการนำเสนอความคิดเห็น และร่วมในการตัดสินใจ
............Analyzing Financial Statement เมื่อนักกีฬาได้ร่วมเป็นคณะกรรมการแล้ว นักกีฬาต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี

3. Volunteer Opportunities การทำงานเป็นอาสาสมัคร
............Athletes as Coaches ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในเรื่องเกี่ยวกับกีฬา โดยเข้ารับการฝึกอบรมโค้ชและได้รับประกาศนียบัตร
............Athletes as Officials (SOOPA) เตรียมนักกีฬาให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นคณะกรรมการในการจัดกีฬาระดับชาติ
............Athletes as Volunteers ให้นักกีฬามีความรู้พื้นฐาน และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัคร

 

หลักในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมโครงการผู้นำกีฬา

การเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญในการทำโครงการผู้นำนักกีฬาเพื่อที่จะทำให้โครงการผู้นำนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จจะต้องคัดเลือกนักกีฬาโดยดูจากคุณสมบัติผู้นำของนักกีฬาเหล่านั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักกีฬาที่ได้เข้าร่วมกับโครงการผู้นำกีฬาทุกคนจะเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในระดับสูง เพียงแต่นักกีฬาเหล่านั้นต้องการที่จะแสดงบทบาทผู้นำในการเลือกนักกีฬาผู้นำ ควรพิจารณาจาก

1. นักกีฬาจะต้องเป็นนักกีฬา โค้ช หรือ เจ้าหน้าที่ของสเปเชียลโอลิมปิค นักกีฬาควรเข้าร่วมการแข่งขันตลอดทั้งปีเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการแข่งขัน
............2. นักกีฬาควรจะมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ และมีความสามารถในการแสดงคิดเห็น รวมทั้งเข้าใจการใช้ทักษะในการใช้ภาษา หรือการใช้ภาษามืออย่างมีประสิทธิภาพ
............3. นักกีฬาควรจะมีกริยามารยาทที่อ่อนน้อม เข้ากับเพื่อน ๆ ได้ มีความคิดในแง่ดี มีความเป็นนักกีฬา และยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่น ๆ
............4. นักกีฬาควรมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ขึ้นไป


แนะนำนักกีฬาผู้นำของสเปเชียลโอลิมปิคไทย