คณะเจ้าหน้าที่

        menu1 ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนกลาง
  menu1 สำนักงานส่วนภูมิภาค

 

ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนกลาง
1. คุณรัชนีวรรณ บูลกุล ผู้อำนวยการประเทศ ( National Director)
2. คุณยุทธนา อักขิโสภา ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคกีฬา
3. คุณสำราญ แช่มช้อย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคกีฬา
4. คุณชาติชาย เนนฐานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
5. ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล ผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาสุขภาพดี
6. คุณสวิง พลอยเจ๊ก เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายเทคนิค
7. คุณทศพล ตันสกุล เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์ภาคใต้
8. คุณสถาพร ก่อแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ และการเงิน
9. คุณอารียา บุตรสุริย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

สำนักงานส่วนภูมิภาค
1. คุณอัมภา จินะกัน หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
2. คุณสมคิด สุขอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ภาคกลาง (กทม.)
3. คุณสุชาติพงษ์ ทรงทอง หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
4. คุณเจษฏา  บพิตรสุวรรณ หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี)