คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
วาระประจำปี 2555-2557
 
    คุณหญิงโสภร วงศ์สวรรค์ กรรมการ * (2530 - 2533)
    คุณหญิงวิจันทรา บุญนาค กรรมการ * (2533 - 2535)
    คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี กรรมการ * (2542)
    แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ กรรมการ **
    (ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล)   
       
      1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธาน
  2. คุณสุเทพ บูลกุล รองประธาน
  3. คุณมนตรี ฐิรโฆไท เลขาธิการ
  4. คุณวิชชดา วงศ์ศิริเดช เหรัญญิก
  5. คุณอดิช เบญจฤทธิ์ กรรมการ
  6. คุณสุขจิตต์ ศรีสุคนธ์ กรรมการ
  7. คุณโกมล กัมบีร์ กรรมการ
  8. คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี กรรมการ
  9. คุณพะโยม  ชิณวงศ์
กรรมการ
  10. คุณเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ กรรมการ
  11. แพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล กรรมการ
  12. คุณพากพูม  วัลลิสุต กรรมการ
  13. คุณภิมุข สิมะโรจน์ กรรมการ
  14. คุณชาญชัย เข็มแก้ว กรรมการ (นักกีฬาผู้นำ)
  15. คุณรัชนีวรรณ บูลกุล ผู้อำนวยการ สเปเชียลโอลิมปิค-ประเทศไทย
       
* กรรมการผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคไทยมาแล้ว ตามข้อบังคับ 4 (3)
** กรรมการหน่วยงานราชการ ซึ่งคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย มีมติให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อบังคับ 4 (1)