สเปเชียลโอลิมปิค

       menu1 สเปเชียลโอลิมปิค
  menu1 ปรัชญา
  menu1 พันธกิจ
  menu1 วิสัยทัศน์
  menu1 คำปฏิญาณของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค

สเปเชียลโอลิมปิค

สเปเชียลโอลิมปิคเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสมอง และปัญญา ด้วยการส่งเสริม ความเข้าใจกับการยอมรับในสังคม ระหว่างคนปกติกับผู้พิการทางสมอง และปัญญา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลผู้พิการทางสติปัญญาทุกเพศ ทุกวัย ได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬา และสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาสุขภาพ อารมณ์ สังคมของสเปเชียลโอลิมปิคตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีนักกีฬาพิเศษเข้าโครงการ 4 ล้านคน จาก 170 ประเทศทั่วโลก สเปเชียลโอลิมปิคเป็นแบบอย่างในชุมชนที่ยกย่องความสามารถส่วนบุคคลที่หลากหลายของผู้พิการ

สเปเชียลโอลิมปิคได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1968 โดย ยูนีซ เคนเนดี้ ชริมเวอร์ เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่พิการทางสมอง และปัญญา ในการพัฒนาทักษะความสามารถ และสุขภาพร่างกาย ตลอดจนส่งเสริมความกล้าแสดง ออกที่สร้างเสริมประสบการณ์อันสนุกสนาน และมิตรใหม่


ปรัชญา

สเปเชียลโอลิมปิคได้ก่อตั้งบนความเชื่อที่ว่า ผู้พิการทางสมองและปัญญานั้นสามารถส่งเสริมให้เรียนรู้ และมีความสุข จากการเข้าร่วมในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม

สเปเชียลโอลิมปิคเชื่อว่า การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาทักษะการกีฬาและการที่นักกีฬาได้แข่งขันในกลุ่มที่มีความสามารถเท่าเทียมกันนั้น จะเป็นการวัดผลความก้าวหน้าที่เหมาะสม แม่นยำในการส่งเสริมให้เขาสามารถพัฒนาในตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อไป

สเปเชียลโอลิมปิคเชื่อว่า การฝึกฝน และแข่งขันในกีฬานั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ สำหรับผู้พิการทางสมอง และปัญญา ตลอดจนครอบครัว และชุมชนที่ได้มีส่วนร่วม อีกทั้งยังส่งเสริมให้สังคมได้มีความเข้าใจผู้พิการทางสมอง และปัญญามากยิ่งขึ้น และให้การยอมรับ นับถือพวกเขา


พันธกิจ

พันธกิจของสเปเชียลโอลิมปิค คือ การจัดให้บุคคลผู้พิการทางสมอง และปัญญา มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะกีฬาใหม่ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตลอดทั้งปี ที่จัดขึ้นในลักษณะกีฬาโอลิมปิค เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีความกล้าแสดงออก และได้รับประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนการฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง กับเพื่อน ครอบครัว และนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคคนอื่น ๆ


วิสัยทัศน์

สเปเชียลโอลิมปิคเป็นโครงการระดับโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ให้ผู้พิการทางสมองและปัญญา ตระหนักถึงศักยภาพ และความสามารถในการพัฒนาตนเองโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนรอบข้างทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
.......... - สเปเชียลโอลิมปิคสร้างกำลังใจให้กับผู้พิการทางสมองและปัญญา ในการเรียนรู้ทักษะใหม่
.......... - นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของครอบครัว และชุมชน
.......... - สเปเชียลโอลิมปิคสร้างเสริมประสบการณ์ดี ๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย สุขภาพ การเรียน รู้ทักษะต่าง ๆ และความสนุกสนาน


คำปฏิญาณของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค

"ขอชนะสักครั้ง
หากไม่ได้ดังที่หวัง
ก็ขอให้ได้มุ่งมั่น
กล้าแข่งขันตลอดไป"


Athletes Oath

"Let me Win.
But if I cannot Win,
let me be Brave
in the Attempt."